Mobilizon

Cruinnich Cuir air dòigh Iomair

Acainn prataigeach

’S e acainn a th’ ann am Mobilizon a chuidicheas thu ach an lorg, an cruthaich ’s an cuir thu air dòigh tachartasan.

’S urrainn dhut duilleag a chruthachadh dhan bhuidheann agad cuideachd far an urrainn dha na buill nithean a chur air dòigh còmhla.

Roghainn bheusail

’S e roghainn bheusail seach tachartasan, buidhnean is duilleagan Facebook a th’ ann am Mobilizon is chaidh a dhealbhadh air do shon-sa. Sin agad e.

Gun ’S toigh leam, gun luchd-leantainn, gun bhalla gun chrìoch ri sgroladh: ’S ann dhut-sa a bheir Mobilizon an smachd air d’ aire.

Bathar-bog co-naisgte

Chan e mòr-ùrlar a th’ ann am Mobilizon ach pailteas de làraichean-lìn Mobilizon a tha co-cheangailte ri càch a chèile.

Cuidichidh an ailtireachd cho-naisgte ach an seachnamaid lèir-shealbhachd agus bheir i iomadachd de theirmichean seirbheise òstaidh dhut.

Dè th’ ann am Mobilizon?

’S e acainn air loidhne a th’ ann am Mobilizon a chuidicheas thu le stiùireadh nan tachartasan, nam pròifilean is nam buidhnean agad.

Tachartasan

’S urrainn dhut duilleag mhionaideach air an tachartas agad a chruthachadh air Mobilizon, a foillseachadh ’s a co-roinneadh.

’S urrainn dhut cuideachd tachartasan a lorg a-rèir abairt, àite no ceann-latha, pàirt a ghabhail ann an tachartasan (fiù ’s gun fheum air cunntas) agus an cur ris a’ chlàr-ghnothaich agad.

Pròifilean

Ma shuidhicheas tu cunntas air ionstans de Mhobilizon, ’s urrainn dhut iomadh pròifil a chruthachadh (can: pearsanta, proifeiseanta, cur-seachadan, iomairtean is msaa.), tachartasan a chur air dòigh agus buidhnean a stiùireadh.

Mus cruthaich thu cunntas air ionstans, faigh a-mach mar a tha an t-ionstans ud ag obair is leugh an duilleag “mu dhèidhinn” aige ach an tuig thu na riaghailtean is poileasaidhean aige-san.

Buidhnean

Air Mobilizon, bidh duilleag poblach aig gach buidheann far an urrainn dhut sùil a thoirt air na postaichean is tachartasan poblach as ùire aig a’ bhuidheann.

Nuair a gheibh iad cuireadh do bhuidheann, ’s urrainn dha na buill pàirt a ghabhail sna deasbadan agus pasgan co-roinnte de ghoireasan a stiùireadh (can ceanglaichean gu inneal sgrìobhaidh co-roinnte, uicidh is msaa.)

Chan atharraich sinn an saoghal le Facebook. Cha chruthaich calpachas caithris ’an acainn a bu chaomh leinne air sgàth ’s nach fhaigheadh iad prothaid às.
Thàinig an t-àm airson rud nas fheàrr a thogail le dòighean diofraichte.

Acainn saor le dealbhadh eadar-dhealaichte

Chaidh Mobilizon a dhealbhadh mar acainn prataigeach a bheir spèis air d’ aire, air d’ fhèin-ùghdarras ’s air do shaorsa.

A’ caomhnadh d’ aire

Chan e meadhan sòisealta no cur-seachad a th’ ann am Mobilizon: ’S e acainn a th’ ann. Chan fhaigh thu gleusan mar cunntairean air fo-sgrìobhaidhean, putan “’S toigh leam” no ballachan fiosrachaidh le sgroladh gun chrìoch.

Tha dealbhadh Mhobilizon ag amas d’ aire a shaoradh on mhiann gun cuireadh tu thu fhèin air àrd-ùrlar. Leigidh seo leat d’ aire a chumail air na tha cudromach: stiùireadh nan tachartasan, nam buidhnean is nan iomairtean agad.

Iomadachd le co-nasgadh

’S e bathar-bog co-naisgte a th’ ann am Mobilizon: ’s urrainn do dh’òstairean a stàladh air frithealaiche airson ionstansan a chruthachadh a tha ’nan làraichean-lìn Mobilizon. Gabhaidh ionstansan de Mhobilizon an co-nasgadh ach an urrainn do phròifil a chaidh a chlàradh air an dàrna ionstans pàirt a ghabhail ann am buidheann a chaidh a chruthachadh air an ionstans eile.

On a tha iomadh dhiubh ann, gabhaidh iomadh cumhaichean òstaidh a thoirt dhut (riaghladh, teirmichean na seirbheise, còraichean) agus seachnaidh sinn gun rachadh ùrlaran lèir-shealbhach a chruthachadh.

Spèis air do shaorsa

’S e bathar-bog saor a th’ ann am Mobilizon. Is ciall dha seo gu bheil am bun-tùs follaiseach, gun gabh lèirmheas poblach a dhèanamh air agus nach eil gleusan falaichte ann.

Tha an còd ’ga thogail leis a’ choimhearsnachd agus faodaidh duine sam bith gobhal dheth a chruthachadh agus am pròiseact a thoirt gu amasan ùra.

Tha e an urra riut fhèin

Cò tha air cùlaibh Mobilizon?

’S e bathar-bog saor le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Mobilizon a tha ’ga ghlèidheadh ’s ’ga mhaoineachadh le Framasoft, buidheann neo-phrothaideach Frangach.

Chaidh an comann a stèidheachadh ann an 2004 is tha e ag amas foghlam a thoirt dhan mhòr-shluagh mu dhùbhlain na h-aoise digitiche. Tha am buidheann beag againn (nas lugha na 40 ball, nas lugha na 10 luchd-fhastaidh) cliùiteach airson a’ phròiseact “De-google-ify Internet” agus ag òstadh 34 acainn beusail air loidhne airson roghainn eile a thoirt dhut. Tha am buidheann aithnichte ’na chùis ùidhe choitcheann agus còrr is 90% dheth ’ga mhaoineachadh le tabhartasan is tha e ceadaichte tabhartasan a chur an aghaidh chìsean nuair a bhios tu a’ pàigheadh cìsean san Fhraing.

Mar as trice a thèid am bathar-bog againn a chleachdadh ’s a gheibh e taic, ’s ann as motha de dhaoine a chleachdas e ’s a chuireas ris agus ’s ann as luaithe a thèid e na dheagh roghainn eile airson ùrlaran mar Facebook Events no Meetup.